Khẩu phần dinh dưỡng
FoodKids 2.0

FoodKids đáp ứng được 8 bộ sổ bán trú

FOOD KIDS

  • 1.Hỗ trợ cân đối khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày chính xác, khoa học.
  • 2.In Phiếu kê chợ giúp đặt hàng thực phẩm hằng ngày một cách nhanh chóng.
  • 3.Phiếu tiếp phẩm 3 bước và phiếu lưu hủy mẫu hằng ngày ( mẫu của sở y tế).
  • 4.Lập bảng điều tra thực tế sau khi đi chợ → Hỗ trợ tính tiền chợ nhanh.
  • 5.Sổ tính tiền chợ, danh sách thu chi thực phẩm hàng ngày, thực phẩm theo từng nhà cung cấp…
  • 6.Quản lý kho → hỗ trợ in phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, tổng hợp thẻ kho.