Tính lương giáo viên
Payroll

Hỗ trợ chấm công, tính lương cho giáo viên

  • 1.Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin chi tiết của giáo viên, cán bộ.
  • 2. Hỗ trợ chấm công và đánh giá xếp loại thi đua trong tháng.
  • 3. Tính lương và in phiếu lương.
  • 4.Theo dõi bảng lương.
  • 5. In tổng hợp bảng lương.